ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 12 часа от генерирането на Поръчка.

Анулирането и отказът от поръчка следва да се извършат на следната електронната поща: office@patechki.com. При извършване на анулирането, Потребителите посочват: име, номер и дата на Поръчката, описание на стоката.

Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-имейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ПЪТЕЧКИ ЕООД

гр. София, ул. Слатинска, бл. 46, вх. Г, ап.77, ЕИК 206279943

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………. …………………………….

/Дата/ /Подпис на потребителя

Потребител, попадащ под закрилата на ЗЗП има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките, съгласно условията на чл. 50 от Закона за защита на потребителите. При реализиране на правото си на отказ по т. 2 от настоящият раздел Потребителят, попадащ под закрилата на ЗЗП дължи единствено разходите по чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

Когато Потребителят упражни правото си на отказ трябва да изпрати или предаде стоките обратно на “ПЪТЕЧКИ“ в годно търговско състояние или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят, попадащ под закрилата на ЗЗП ни е съобщил за решението си да се откаже от Договора.

Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Разходите по връщане на стоката са за сметка на Потребителя, попадащ под закрилата на ЗЗП.

Когато Потребителят, попадащ под закрилата на ЗЗП е упражнил правото си на отказ, “ПЪТЕЧКИ“ възстановява сумата за стойността на поръчката без разхода по доставката, получена от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора съгласно т. 2 от настоящия раздел.

Потребител има право да откаже да получи заявената от него стока за покупка, когато: доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед; и/или при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена; и/или цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

При констатация на дефектна стока Потребителят е длъжен да провери съдържанието на опаковката за съответствия на изпратената стока с подадената заявка, в момента на нейното получаване. При констатирани нарушения във външния вид на стоката е длъжен да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

В случаите на дефектна стока и стока, несъответстваща на заявената, Дружеството ще подмени Стоката с нова, в рамките на 7-дневен срок, а в случай че няма стока, еднородна с поръчаната, ще възстанови депозираната за стоката сума, в рамките на 14 дневен срок от реализиране на процедурата. Разходите по доставката са за сметка на “ПЪТЕЧКИ“.